Vyhledávání
Kontaktní údaje
Adresa: CÍRKEV ŽIVÉHO BOHA SBOR FRÝDEK - MÍSTEK
  Slezská 3150, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon: +420775111577
E-mail: czbsfm@gmail.com
Úvodní strana > Církev > V co věříme

Věříme, že celá Bible je zapsaná Božími služebníky pod inspirací Ducha Svatého. Co se týká učení, je pro nás rozhodující Nový Zákon. 2. Timoteovi 3:16-17, 2. Petra 1:21

Věříme, že Bůh je jen jeden a zjevuje se ve třech rovnocenných osobách jako Otec, Syn a Duch Svatý. Tyto osoby jsou si rovné, avšak liší se ve své funkci. Jan 1:1,14, Jan 15:26, Filipenským 2:6

Věříme, že člověk byl Bohem stvořen jako dokonalá bytost mající svobodnou vůli. Člověk znal Boží dokonalý plán, ale rozhodl se minout Boží vůli a uposlechnout ďábla, který je padlým andělem a otcem lži, nenávisti a strachu. Člověk se svobodně rozhodl neposlechnout Stvořitele a důsledkem toho vstoupil do světa hřích a duchovní smrt, což je oddělení od Boha. Následkem duchovní smrti je i smrt fyzická, což je oddělení ducha a duše člověka od těla. 1. Janův 3:8, Římanům 3:23-24

Věříme, že jediný způsob záchrany člověka od věčné smrti je uvěřit ve svém srdci v Pána Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele. Záchranu si nejde nijak zasloužit, je to dar Boží milosti, který musíme zadarmo přijmout a stát se tak novým stvořením v Kristu a tím i získat vykoupení z oddělení od Boha a život věčný. Římanům 10:9-10, Jan 3:3-5, 2. Korintským 5:17, 1. Jan 5:12

Věříme, že skrze nové narození jsme se stali Boží spravedlností a všechna místa v Božím Slově začínající slovy „v Něm, v Kristu“ jsou psanou realitou o nás. Odvracíme se od zla a proměňujeme soustavně a cílevědomě své myšlení. 2. Korintským 5:21, 1. Petrův 1:15, Židům 12:14

Věříme, že každý po té, co uvěří v Ježíše a vyzná ho svým Pánem a Zachráncem, má být pokřtěn ponořením ve vodě, což je vnějším vyjádřením sjednocení se křesťana se smrtí, pohřbem a zároveň vzkříšením Ježíše Krista. Marek 16:15-16, Skutky apoštolské 8:37-38

Věříme, že Otec poslal Ducha Svatého tak, jak zaslíbil. Od doby letnic, kdy byli naplnění Duchem Svatým všichni shromáždění v horní místnosti, by měl každý znovuzrozený věřící požádat Pána Ježíše, aby jej ponořil do Ducha Svatého a jako potvrzení začne mluvit v jiných jazycích. Současně je Boží vůlí, aby církev plynula v darech Ducha Svatého. Skutky apoštolské 1:8, Jan 14:16-17, Matouš 3:11

Věříme, že v duchu znovuzrozeného člověka nemůže být žáden démon. Také věříme, že ten, který je v nás, je větší než ten, který je ve světě, a proto máme skrze víru ve všem absolutní vítězství. Jan 15:5, Matouš 7:18-19, Jan 8:36 , 1. Janův 4:4, 1. Janův 5:4-5

Věříme, že každému věřícímu náleží fyzické i duševní uzdravení, protože je to součást vykupitelského díla Pána Ježíše Krista. Současně věříme, že Boží vůlí je, abychom byli prosperující. 1. Petrův 2:24, Matouš 8:17, Jakubův 5:14-15, 2. Korintským 8:9, 3. Janův 1:2

Věříme, že Ježíš Kristus přijde pro svou církev a že Jeho příchod je blízko. Sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou jako první. Potom my, kdo zůstaneme živí, budeme spolu s nimi v oblacích uchváceni vstříc Pánu; a tak budeme navždy s Pánem. Potom nastane velké soužení a po uplynutí času se Pán Ježíš vrátí se svatými na zem jako Král králů, bude svázán satan na tisíc let a Pán společně se svatými bude vládnout. 1. Tesalonickým 4:16-17, Skutky apoštolské 1:11, Matouš 24:27, Zjevení Janovo 20:6

Věříme, že každý člověk se postaví před Boha a vydá počet ze svého života. Soud už začal, soudcem je Ježíš a předmětem soudu je víra. Ten, kdo věří Bohu, nepřijde na soud, ale přešel ze smrti do života. Jan 5:24, 1. Petrův 4:17, Zjevení Janovo 20:4, Židům 9:27-28, Jan 8:16

Věříme, že Nebe i Peklo je reálné. Ti, kteří přijali Ježíše jako svého Zachránce a učinili ho Pánem svého života, stráví věčnost s Bohem. Ti, kteří Ho nepřijali jako Spasitele a zůstali v nevěře a odmítnutí vůči Zachránci, stráví věčnost v oddělení od Boha ve věčném trápení. Nikdy jindy už nebude mít člověk možnost přijmout věčnou záchranu. Je to možné pouze během života na zemi. Jan 14:1-6, Zjevení Janovo 20:11-15, Zjevení Janovo 21:1-4 Proto, jak praví Duch Svatý: `Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce.`Židům 3:7

Tisk aktuální strany